Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

סו דו יו משחק

סו דו יו משחק

Regular price $50.99 CAD
Regular price Sale price $50.99 CAD
Sale Sold out

להיות המשתתף הראשון הצובר 5 קלפים בצבעים שונים.​ערבבו את כל הקלפים כולל קלפי הפרגון והניחו אותם במרכז השולחן ב-4 ערימות נפרדות כאשר גב הקלף פונה קלפי מעלה והשאלות אינן גלויות.המשתתף הצעיר ביותר מתחיל, והתור מתנהל בכיוון השעון.המשתתף מושך קלף עליון מאחת הערימות לבחירתו וקורא בקול את השאלה.אם המשתתף משך קלף פרגון, הוא שומר אותו ומושך קלף נוסף.לאחר שקרא בקול את השאלה וענה על השאלה, המשתתף מטיל את הקובייהומשלים את הפעולה על פי ההוראה שעל הקובייה. הוראות הקובייה מופיעות על האריזה.לאחר השלמת הפעולה, התור עובר למשתתף הבא אשר מושך את הקלף העליון מאחת הערימות.המשתתף הראשון שצבר 5 קלפים בעלי צבעים שונים(או 4 +קלף פרגון) והכריז SO-DO-YOU זכה במשחק.

View full details