Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

צל כבד - דיוויד באלדאצ'י

צל כבד - דיוויד באלדאצ'י

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out
שופטת פדרלית נמצאת מתה בביתה שבפלורידה, יחד ע גופת המאבטח האישי שלה. ללא ימני פריצה, ללא עדות למאבק או קריאה לעזרה, החוקרי משערי שמדובר במישהו שהכיר את השניי מקרוב. לאחר שה או פי רמזי ב ביבת הרצח, מניחי החוקרי שלפניה חקירה שפענוחה פשוט. אבל איימו דקר, שמוזעק לזירה יחד ע שותפה חדשה שמצותת אליו בהפתעה, מ רב לקבל את הנחות הי וד הללו. מבט מהיר על זירת הרצח מבהיר לו שלא מדובר ברוצח אחד, ואפילו לא באירוע אחד, ושלפניו חקירה מורכבת ומ ועפת יותר מכפי שחבריו מניחי. אבל יותר מכול מטרידה אותו העובדה שמע יקיו טרחו לשלוח אותו, חוקר אביאיי בכיר ומנו ה, מוושינגטו הבירה לדרו פלורידה, כדי לטפל בחקירה שגרתית. והוא צודק. הוא לא נשלח לש במקרה. אחרי יותר מדי שני של קריאת תיגר על כל כלל אפשרי, מישהו למעלה רצה להיפטר ממנו והטיל עליו חקירה ח רת יכוי שעשויה לח ל את הקריירה שלו. דקר מחליט לעשות את הדבר היחיד שהוא יודע. לפענח את הפרשה. החקירה המ תעפת חושפת שערורייה ישנה שהושתקה במש עשרות שני ועלולה ל ב אנשי שכתבו את ההי טוריה האמריקאית. עדי פוטנציאליי שנעלמי ללא ה בר ויריות ששורקות מעל ראשו מבהירי לדקר שג היו יש מי שמוכ לעשות הכול כדי לה תיר את האמת, והוא קרוב אליו מכפי שיוכל לדמיי.
View full details