Skip to product information
1 of 3

Yesod

מה קשור – משחק מילות קישור

מה קשור – משחק מילות קישור

Regular price $43.99 CAD
Regular price Sale price $43.99 CAD
Sale Sold out

פיתוח: נעמה כה

באמצעות משחק המשלב לוחות יחודיים , ילמדו הילדים להבחין בין סוגי מילות קישור לסוג הקשר ויוכלו לפתח שפה דבורה וכתובה.

במארז: לוח משחק , 5 לוחות משימות, כרטיסי משימה וכרטיסי מתנות. מילות הקישור בהם משתמשים: מילות ניגוד, מילות ברירה, מילות ויתור, מילות סיבה, מילות תוספת, מילות זמן, מילות תכלית, מילות השואה, מילות תנאי ומילות תוצאה. מומלץ לכתות ג ואילך.ס

View full details