Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

שיעורים במנהיגות

שיעורים במנהיגות

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

אל תטעו לחשוב שמנהיגים הם אנשים השונים מכולנו. הם לא... מהשמבחין מנהיג מכל אדם אחר, איננו מעמד, משרד, או תפקיד, אלאגישה. בזמן שאחרים מחכים שדבר מה יתרחש, מנהיגים גורמים לדברלהתרחש. בזמן שאחרים מבכים את החושך, מנהיגים מדליקים אתהאור.האם נח היה מנהיג בדורו? מדוע המשימה של אברהם מתחילה בנטישתכל מה שהכיר וידע? מה הפך את יוסף לשליט העוצמתי של מצרים? מיהיו המנהיגות הגדולות של עם ישראל? וכיצד הצליח משה לקחת שבט שלעבדים ולהפוך אותו לממלכת כוהנים וגוי קדוש?בספר זה צולל הרב זקס לפרשיות השבוע על מנת להעלות מתוכן תובנותבנוגע לעוצמה, סמכות ומנהיגות. בהתבסס על ההבנה שאף אדם לא נולדמנהיג, הספר חוקר את העקרונות, האתגרים והסכנות שבכך.שיעורים במנהיגות חושף כיצד סודותיה של התורה בנוגע למנהיגותוהשפעה רלוונטיים כיום, לא פחות מכפי שהיו לפני שלושת אלפים שנה,והוא עושה זאת באופן עמוק, רהוט ומעורר השראה.הרב לורד יונתן זקס זצ"ל (תש"ח;תשפ"א, 1948;2020), רבה הראשילשעבר של בריטניה, הוכר ברחבי תבל בזכות עשרות ספריו ומאמריו, אשרהקנו לו מעמד של הוגה דעות ומנהיג רוחני המשמיע את קולה של היהדותבשיח העולמי.

View full details